مجسمه ها

Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,نمایشگاه ماه مهر

تا سرحد امکان

 • Technic : chrome
 • Year :2014
 • Size :60.60.30 cm
 • Description : نمایشگاه ماه مهر
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,نمایشگاه ماه مهر

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2014
 • Size :60.60.30 cm
 • Description : نمایشگاه ماه مهر
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,گالری متن اصفهان

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :60.60.30 cm
 • Description : گالری متن اصفهان
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,گالری متن اصفهان

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :60.60.30 cm
 • Description : گالری متن اصفهان
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,گالری متن اصفهان

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :40.40.30 cm
 • Description : گالری متن اصفهان
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,گالری متن اصفهان

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2014
 • Size :40.40.30 cm
 • Description : گالری متن اصفهان
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,نمایشگاه ماه مهر

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :40.40.30 cm
 • Description : نمایشگاه ماه مهر
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,گالری متن اصفهان

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :40.40.30 cm
 • Description : گالری متن اصفهان
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :60.60.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :50.50.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :60.60.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :50.50.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

دوالیته

 • Technic : کروم
 • Year :2015
 • Size :40.40.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :60.60.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :60.60.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :50.50.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :30.60.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :70.100.80 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :50.70.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :60.60.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

تا سرحد امکان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :60.60.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : کروم
 • Year :2013
 • Size :20.30.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : آهن رنگ شده
 • Year :2012
 • Size :20.40.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : chrome
 • Year :2015
 • Size :50.50.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

مامطیر

 • Technic : کروم
 • Year :2014
 • Size :30.30.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

انار

 • Technic : برنز
 • Year :2014
 • Size :10.10.12 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

انار ها

 • Technic : bronze
 • Year :2014
 • Size :50.12.12 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : سرامیک
 • Year :
 • Size :40.40.70 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : سرامیک
 • Year :
 • Size :10.10.20 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : سرامیک
 • Year :1989
 • Size :40.40.15 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : شیشه
 • Year :1998
 • Size :30.30.40 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : شیشه
 • Year :
 • Size :30.30.40 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic : سرامیک
 • Year :1980
 • Size :15.30.8 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

Porta della nostalgia

 • Technic : سرامیک
 • Year :1998
 • Size :56.155.6 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : سرامیک
 • Year :1998
 • Size :60.60.240 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

نار

 • Technic : برنز
 • Year :2006
 • Size :70.70.160 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

فرشته

 • Technic : برنز
 • Year :1996
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : چوب و آهن
 • Year :1999
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : چوب
 • Year :2006
 • Size :50.50.70 cm
 • Description :