پروژه های شهری

Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,برج میلاد تهران - ایران

گنبد آسمان

 • Technic : سازه آهنی، نور،، برنز و پلکسی گلاس
 • Year :2009-10
 • Size :7.7.16 m
 • Description : برج میلاد تهران - ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description : موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :
 • Description : موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description : موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description : موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه

شقایق

 • Technic : آهن
 • Year :2011
 • Size :7.7.4 m
 • Description : موزه و کلکسیون فرانسین هانریش در فرانسه
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و مرکز هنری دی دی در ایران

پرواز بادبادک ها

 • Technic : آهن
 • Year :2012-13
 • Size :5.5.14 m
 • Description : موزه و مرکز هنری دی دی در ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و مرکز هنری دی دی در ایران

پرواز بادبادک ها

 • Technic : آهن
 • Year :2012-13
 • Size :5.5.14 m
 • Description : موزه و مرکز هنری دی دی در ایران
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و مرکز هنری دی دی

بدون عنوان

 • Technic : آهن
 • Year :2014
 • Size :60.60.250 cm
 • Description : موزه و مرکز هنری دی دی
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و مرکز هنری دی دی

بدون عنوان

 • Technic : آهن
 • Year :2014
 • Size :60.60.250 cm
 • Description : موزه و مرکز هنری دی دی
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,موزه و مرکز هنری دی دی

بدون عنوان

 • Technic : آهن
 • Year :2013
 • Size :120.80.250 cm
 • Description : موزه و مرکز هنری دی دی
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

درب نور

 • Technic : شیشه و آهن
 • Year :1998
 • Size :100.250.500 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,کلیسا فلورانس

درب نور

 • Technic : شیشه و آهن
 • Year :1998
 • Size :100.250.500 cm
 • Description : کلیسا فلورانس
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic : شیشه
 • Year :2014
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بارکد

 • Technic : چوب و آهن
 • Year :2005
 • Size :40.380.420 cm
 • Description :