طراحی ها

Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

شوک تیتان ها

 • Technic : ترکیب مواد
 • Year :1992
 • Size :100.150 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : ترکیب مواد
 • Year :2003
 • Size :20.20 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : گواش و آبرنگ
 • Year :1999
 • Size :15.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : آبرنگ
 • Year :1999
 • Size :15.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : آبرنگ
 • Year :1999
 • Size :15.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

فرشته

 • Technic : مداد کونته
 • Year :2000
 • Size :20.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : مرکب روی کاغذ
 • Year :2002
 • Size :20.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

سر یحیی

 • Technic : آبرنگ
 • Year :1998
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

پرستش نور

 • Technic : مداد کونته
 • Year :1998
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

پرستش نور

 • Technic : مداد کونته
 • Year :1998
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : گواش و آبرنگ
 • Year :2000
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

 • Technic :
 • Year :
 • Size :
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

رقص

 • Technic : آبرنگ
 • Year :
 • Size :30.45 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

مکعب

 • Technic : آبرنگ
 • Year :
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : مرکب روی کاغذ
 • Year :
 • Size :21.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : مداد کونته
 • Year :
 • Size :21.30 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

فرشته

 • Technic : مداد کونته
 • Year :2000
 • Size :60.70 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : آبرنگ
 • Year :1999
 • Size :35.50 cm
 • Description :
Rezayahyaei,رضایحیایی,رضا_یحیایی,

بدون عنوان

 • Technic : مرکب روی کاغذ
 • Year :1988
 • Size :20.30 cm
 • Description :